Šio tinklaraščio pranešimų skaičius: 924

Pastorės Anželikos tinklaraštis

Velykinė kelionė į save (III)

2018 20 kovo | Pastoraciniai užrašai, Straipsniai, Trumpai

 1. Pradžia
 2. /
 3. Straipsniai
 4. /
 5. Pastoraciniai užrašai
 6. /
 7. Velykinė kelionė į save...

Tęsiame velykinę kelionę į save – trečioji kelionės dalis. Prisiliesti prie savęs yra ne visada paprasta, ypač jei išgyvenate asmenybinius raidos pokyčius, gyvenimo lūžio momentus. Paliesti save – tai kartais susitikti su liūdinčiu, pykstančiu, abejojančiu, nusivylusiu savimi, tenka sutikti save nepatrauklųjį, kad priėmęs save tokį, koks esi, ir išvydęs Dievo meilę savo trapume, sutiktum Prisikėlimo rytą – naują savo gyvenimo rytą. Tai Tiesos momentas su savimi ir Jo malone…

Dauguma psichologų ir teologų pastebi, kad dažną kartą mes, spręsdami savo gyvenimo sunkumus ir problemas, bandome kuo daugiau nuveikti visokių nereikalingų darbų – įdedame dar daugiau pastangų, vargstame ilgiau, kol visai prarandame ramybę ir poilsį… Yra pastebėta, kad mes pasiruošę daryti viską, atlikti daug energiją eikvojančių judesių, kad tik išvengtume giliausio ir svarbiausio taško – savianalizės / kontempliacijos – susitikimo su savimi ir su Dievu (Brene Brown, Paul Tilich). O gyventi visavertį gyvenimą – tai priimti save lygiai taip pat, kaip ir gebėti duoti save kitiems. Tai drąsa būti savimi. Tai reiškia nuolat siekti peržvelgti savo istoriją, stiprinti savivertės raumenį ir praturtinti savo gyvenimo istoriją naujomis įžvalgomis, atsisakant klaidinančių minčių ir praplečiant save Tiesos pažinimu.

Velykinė Kristaus kelionė į Prisikėlimo rytą ėjo per Jeruzalėje patirtą pažeminimą ir atstūmimą, Getsemanės sodą ir Golgotos kalną. Jis pažino Save atmestą, pažino abejojantį ir degantį vidine agonija, o galiausiai pažino Save ant kryžiaus atiduodantį gyvybę už kitus, mylintį ir visiems atleidžiantį. Neretai savęs pažinimas gali būti skausmingas nelyginant kokiose gyvenimo aplinkybėse atsiduriame, bet jos veda į atvirą savęs priėmimą ir Prisikėlimo ryto atsinaujinimą.

Linkiu praturtinti savo gyvenimo pasakojimą naujomis įžvalgomis Kristuje ir sutikti Velykų rytą atsinaujinus Dievo malonėje!

KOVO 21 D.

Atsakykite į klausimą:

Kokius tikslus keli sau dabar ir ko sieki šiuo metu?

Psalmė:

Man gera artėti prie Dievo. Viešpačiu Dievu aš pasitikiu, kad pasakočiau apie visus Tavo darbus. (Ps 73, 28)

Malda:

Viešpatie, Dieve, esi mano kelrodė Gyvenimo žvaigždė, kuri vedi mane gyvenimo keliu. Tu kvieti siekti gerų ir taurių tikslų kasdien, kiekvieną savaitę…kasmet… Vieni iš jų artimesni ir siektini dabar, kiti – tolimesni ir trokštami pasiekti ateity. Man gera artėti prie Tavęs ir žinoti, kad Tavo ranka visada su manimi šiandien, rytoj ir per amžius! Amen.

KOVO 22 D.

Atsakykite į klausimą:

Koks dalykas verčia Tave jaustis blogai, bet Tu vis tiek tai darai? Ką reikėtų atsisakyti daryti, kas veikia destruktyviai?

Psalmė:

Neatiduok savo balandėlio gyvybės žvėrims ir nepamiršk amžinai vargšų susirinkimo… Nepalik prispaustųjų gėdingai trauktis! Vargšai ir skurdžiai tegiria Tavąjį vardą! (Ps 74, 19, 21)

Malda:

Jėzau, Tu esi mano apsauga visose gyvenimo aplinkybėse ir tada, kai jos kelia nemalonius jausmus, neramina. Padėk man pamatyti aiškiai, kas šiandien mano gyvenime veikia destruktyviai ir suteik Savo jėgų išsivaduoti bei palikti tai, kad nebūčiau primetamų aplinkybių ar savo neigiamų jausmų įkaitu, vargstančiu juose. Vaduok mane nuo ryto iki vakaro, Viešpatie! Amen

KOVO 23 D.

Atsakykite į klausimą:

Kaip Tu save palaikai? Kaip veikia Tavo savęs palaikymo sistema? Kuo gali ją sustiprinti?

Psalmė:

Dievas yra mano Karalius nuo seno; Jis gelbsti žemės viduryje. Tau paliepus ištrykšta šaltiniai ir sraunūs upeliai, o vandeningos upės išdžiūsta. Tavo yra diena ir naktis. Tu sukūrei šviesą ir saulę. Tu nustatei žemės ribas, Tu padarei vasarą ir žiemą. (Ps 74, 12, 15–17)

Malda:

Viešpatie, Tu esi mano palaikytojas per amžius! Tu padedi man apsibrėžti vidines asmenybės ribas, kaip apibrėžei žemės ribas. Tu teiki suvokimą, kaip man išgyventi savo vidines „dienas“ ir „naktis“, „vasaras“ ir „žiemas“. Padėk man sukurti savęs vidinio pastiprinimo sistemą, kuri maitintų ir gaivintų vidinį žmogų. Amen.

KOVO 24 D.

Atsakykite į klausimą:

Ką labiausiai norėtum išgirsti kitus kalbant apie tave? Kokia žinia, kokie žodžiai labiausiai tave padrąsintų?

Psalmė:

Tu palaistai vagas, sulygini grumstus, lietumi suminkštini ją, palaimini želmenimis. Tu apvainikuoji metus derliumi, Tavo takai pilni riebalų. Žaliuoja tyrų ganyklos, džiūgauja pasipuošusios kalvos. Pievos pilnos avių, slėniuose vešliai auga javai. Jie linksmai šūkauja ir gieda. (Ps 65, 10–13)

Malda:

Viešpatie, padėk mums matyti vieni kituose tai, kas gera, kas ugdo, kelia, statydina ir įkvepia. Tegul kalbame vieni kitiems padrąsinimo žinią. Tegul geri žodžiai, kaip lietus suminkština mūsų ir mūsų draugų širdis. Tegul sotūs žodžiai, kaip riebalai sutepa žaizdas ir linksmumas pripildo mūsų dienas. Amen.

KOVO 25 D.

Atsakykite į klausimą:

Kas Tau, iš tiesų, geriausiai sekasi? Ką moki geriausiai?

Psalmė:

Teisieji tegu linksminasi ir džiūgauja prieš Dievą, tedžiūgauja neapsakomai. Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje! (Ps 68, 3, 4c)

Malda:

Viešpatie, Tu leidi mums džiaugtis Tavo akivaizdoje Tavo ir savo darbais. Džiaugtis tuo, kad taip nuostabiai mus apdovanojai. Ačiū, jog galime būti naudingi žmonėms, tomis geriausiomis savybėmis, kurias išlavinome ir galime pasitarnauti. Dėl to džiūgaujame Tavyje… Amen.

KOVO 26 D.

Atsakykite į klausimą:

Kokio savęs labiausiai gėdijiesi? Kaip atrodo Tavo šešėlinė pusė, kas yra Tavo didžiausia gėda šiandien?

Psalmė:

Išgelbėk mane iš dumblo, kad nenugrimzčiau, ištrauk iš gilių vandenų, išvaduok iš piktų priešų. Teneužlieja manęs vandens srovė, tenepraryja gelmė ir teneapžioja manęs duobė. Viešpatie, išklausyk mane dėl savo malonės gausos! Pažvelk į mane gailestingai… skubiai išklausyk mane! (Ps 69, 14–17)

Malda:

Dieve, Tu matai tai, ko gėdijuosi labiausiai. Padėk man išgyventi gėdos jausmą ir išvaduok mane nuo „vidinių priešų“, kurie gniuždo ir griauna Tavo vertę ir orumą many. Leisk patikėti, jog aš esu Tau priimtinas, geras, ir mylimas, kad nustočiau save smerkti savo paties ir kitų akivaizdoje, kad mano koja nenugrimztų į vidinę bedugnę, bet atsispirtų nuo Tavo malonės Uolos. Amen.

KOVO 27 D.

Atsakykite į klausimą:

Ką galėtum šiandien teisingai pasirinkti ar padaryti, už ką sau ateity padėkosi?

Psalmė:

Tai matydami, linksminasi nuolankieji, ir atgis širdys tų, kurie ieško Dievo. Jo tarnų vaikai paveldės tą žemę, o Jo vardą mylintys gyvens joje. (Ps 69, 32, 36)

Malda:

Dieve, renkuosi eiti Tavo keliu, kad Tavo žvilgsnis, išmintis ir meilė mane lydėti per visas gyvenimo dienas. Meldžiu, kad mano šiandienos pasirinkimai būtų geri man, mano artimiesiems, geri Tavo akyse. Prašau, kad tie sprendimai pagerintų mano dvasinę, psichologinę, intelektualią ir fiziologinę gyvenimo kokybę. Amen.

KOVO 28 D.

Atsakykite į klausimą:

Kas yra Tavo pavyzdžiai, kokios jų savybės atsišaukia Tavyje?

Psalmė:

Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: ‘Didis yra Dievas!’, kurie myli Tavo išgelbėjimą. (Ps 70, 4)

Malda:

Viešpatie, Dieve, dėkoju Tau už žmones, kuriuos man dovanojai: už dvasinius mokytojus, ganytojus, mentorius, už draugus, už gyvenimo, tikėjimo ir drąsos būti savimi pavyzdžius. Padėk man nepamiršti bei vertinti jų indėlį ir pozityvią įtaką. Amen.

KOVO 29 D.

Atsakykite į klausimą:

Pagal kokius žodžius, vertybės ar įsitikinimus norėtum gyventi? Koks Tavo gyvenimo KREDO?

Psalmė:

Kokios mielos Tavo buveinės, kareivijų Viešpatie! Alpsta mano siela ir ilgisi Viešpaties kiemų. Mano širdis ir kūnas šaukiasi gyvojo Dievo. Palaiminti, kurie gyvena Tavo namuose: jie nuolat giria Tave! Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę Tavyje, kuris keleivis savo širdyje. Keliaudami išdegusiu slėniu, jie šaltiniu jį paverčia, ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais. Jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievą Sione išvysta. (Ps 84, 1–2, 5–7)

Malda:

Tu, Jėzau, esi aukščiausias mano KREDO. Mano siela ilgisi Tavęs. Tavyje randu savo gyvenimo kelionę, joje yra daug nuostabių akimirkų, vaizdų, patirčių, pažinimo ir laimės. Tu dovanoji mano lūpoms gyvenimo šūkį, įdedi lyg giesmę, kurią esu pašauktas (ta) sugiedoti savo gyvenime… Būk šlovintojas, Viešpatie! Amen.

KOVO 30 D.

Atsakykite į klausimą:

Kokias aptinki savyje teigiamas ar neigiamas etiketes, kurios pridengia, paslepia tikrąjį Tave?

Psalmė:

Saugok mano sielą!.. Gelbėk savo tarną, kuris pasitiki Tavimi! Tu esi mano Dievas. (Ps 86, 2)

Malda:

Viešpatie, Tu mane geriausiai pažįsti ir padedi vaikščioti tiesoje. Padėk man gerai suprasti, pažinti save ir būti tokiu, kokį mane sukūrei bei neprisiimti viso to (iliuzijų, stereotipų, nuomonių), kas nesu aš, ar tai būtų gera, ar bloga. Amen.

KOVO 31 D.

Atsakykite į klausimą:

Pabandyk suformuluoti, kaip Tu parodysi meilę, pagarbą ir atjautą sau kasdien?

Psalmė:

Jie giedos: ‘Visos mano versmės yra Tavyje!’ (Ps 87, 7)

Malda:

Jėzau, Tu esi mano gyvenimo versmės. Tavy aš esu aš. Tu palaikai mano šeimą, artimuosius, mano draugus, gyvenimą, darbus ir pasirinkimus. Kasdien tegul Tavo gaiviosios versmės skalauja mano esybę ir viską, kas iš jos išeina. Padėk man patirti meilę ir mylėti, padėk priimti pagarbą ir gerbti, padėk priimti kitų atjautą ir atjausti taip, kaip Tu mus visus atjautei, tapdamas žmogumi, nešdamas mūsų kaltes, silpnumus ir nuodėmes ant kryžiaus. Tavo atjautoje ir meilėje susitinkame su Tavimi, nes Tu atėjai ne teisti, bet gelbėti pasaulio. Atverk many savo prisikėlimo Malonę kasdien! Amen

BALANDŽIO 1 D. – VELYKOS

SVEIKI SULAUKĘ VELYKŲ – NUOSTABAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO RYTO!

4 Comments

 1. Jūratė

  Mylima Anželika?

  dėkoju, nes tas visas ėjimas į dvasią atnešė daug džiaugsmo mano globojamoms sesutėms.Tikrai viską stebiu ir perduodu labai atidžiai, o JOMS TAI LABAI PATIKO. Tai mūsų mažoji sekmininkų bendruomenė.

  Gerų JUMS švenčių, palaiminto bendravimo bažnyčioje, namuose ir visame kame, kur tik būsite. ?

  su DIEVO MALONE

  Reply
  • Anželika Krikštaponienė

   Miela Jūrate,
   malonu, kad Jums patinka. Tegul Viešpats stiprina Jūsų dvasią ir vertę! ❤️
   SU ARTĖJANČIOMIS VELYKOMIS! 🙂

   Reply
 2. Daiva

  Aciu jums brangi pastore! Labai apsidziaugiau,kad atradau jusu rasinius butent dabar.Siuo laiku mano kelias i save. Skaitau knyga pavadinimu dvasines ligos,Labai Viespats kalba per Savo zodi butent mane .Paliete Viespats , mano sergancia sirdi, kur pagal daktaru deagnose , mano gyvenimas neilgas,Todel, kad man rado 4 stadijos sirdies voztuvo neprieinamuma,net jie nesutinka operuoti manes ,daktarai kalba kad . labai rizikinga. Dar prie to pacio rado sirdies nepakankamuma,ir dar prie visu ligu, inksto nepakankamuma,nors ir detas inkstas jie kalba nieko nebus.As tokioj baisioj situacijoje,,kad nezinau kas laukia nuo Dievo toliau.As stengiuosi juo patiketi, bet jegos mano silpsta.Arteja V elykos Kristaus Prisikelimo diena,Taip noreciau pasveikti ,ir kad tie pazadai, per 21 metus issipylditu.Dar noriu pasidalinti jusu maldos labai ikvenpiancios.Aciu pastore Andzelika.

  Reply
  • Anželika Krikštaponienė

   Miela Daiva, labai džiaugiuosi, kad žodžiai, kuriuos atradote šioje svetainėje Jus guodžia, ramina, teikia vilties, o maldos įkvepia. Būtinai už Jus melsiuosi, kad Dievo malonė stiprintų, o Jėzus gydytų Jūsų sielą bei kūną. Prasmingos ir viltingos Jums Viešpaties Prisikėlimo šventės! Laiminu Jus! ❤️
   Jei norėtumėte, galite man parašyti anzelika@ramioslankos.lt

   Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos publikacijos:

Iškilmės Šiaulių vyskupijoje

Iškilmės Šiaulių vyskupijoje

Šiandien (2024 06 29) vyskupas koadjutorius Darius Trijonis iškilmingai pradėjo savo tarnystę Šiaulių vyskupijoje. Ne tik Šiaulių tikintieji sveikino vyskupą, bet ir atvykę iš kitų Lietuvos miestų.

Apie save

Apie save

Esu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis” pastorė. Į šį Viešpaties pašaukimą atsiliepiau tautos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, būdama 20 metų mergina (1990 m. pradžioje)…
Skaityti toliau…

Užsisakyti naujienas

Mano knyga

Knyga

Savaitės skaitomiausi

Popular Posts

Archyvas

Archyvas

Tinklaraščio lankytojai